Leden Raad van Toezicht voor de auditcommissie

- uur
HBO / Academisch
Sluiting 31-05-2021

Functie

De raad van bestuur bestaat uit twee leden, een voorzitter en een lid:

 • De heer drs. P.M. Langenbach RC, voorzitter raad van bestuur;
 • Mevrouw dr. W.W. Vrijland, lid raad van bestuur;

De leden van de raad van bestuur zijn gezamenlijk en individueel verantwoordelijk voor en belast met het besturen van het Maasstad Ziekenhuis. De raad van bestuur streeft er naar dat besluiten in onderlinge afstemming met elkaar en met het bestuur Vereniging Medische Staf worden genomen. De raad van bestuur geeft dagelijks actief invulling aan collegiaal bestuur. Beide leden van de raad van bestuur rapporteren gezamenlijk aan de raad van toezicht. Daarnaast vindt apart overleg plaats met het bestuur Vereniging Medische Staf, waaronder vallen Maasstad Medisch Specialisten (MMS) en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD), met de Ondernemingsraad (OR), de Patiënten Advies Raad (PAR) en de Verpleegkundige Advies Raad (VAR).

De raad van toezicht moet volgens het regelement uit vijf tot zeven leden bestaan en kent de volgende commissies: auditcommissie, commissie kwaliteit en veiligheid en remuneratiecommissie. De huidige leden zijn:

 • De heer dr. L.E.C. van de Leemput, voorzitter;
 • De mevrouw mr. W.L. Gillis – Burleson, lid;
 • De heer mr. H.J.M. Beekers, lid;
 • De heer drs. J. Th. Blox, lid;
 • De heer dr. H.P. Muller, lid;
 • Mevrouw drs. D.H.C. Burger, lid;

De raad van toezicht werkt volgens het model van horizontaal toezicht houden. Contacten met o.a. patiëntenadviesraad, verpleegkundige adviesraad en ondernemingsraad zijn daarbij belangrijke aspecten evenals het beleven en ervaren van het primair proces. In een snel veranderende samenleving ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te toetsen. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief. De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De raad van toezicht is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar.

Per 21 augustus 2021 treden twee leden van de raad van toezicht (tevens beiden lid van de auditcommissie) af. Vanwege het reguliere terugtreden van deze leden zoeken wij vanaf 1 augustus 2021 twee leden voor de raad van toezicht.

De organisatie

Het Maasstad Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis in Rotterdam-Zuid dat beschikt over 600 bedden. Wij willen de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Dat doen wij vakkundig en zorgzaam door topklinische zorg te bieden waarbij opleiden, kwaliteit en veiligheid voorop staan, optimaliseren we onze zorg en vertrouwen patiënten zich aan ons toe. We werken vanuit de volgende kernwaarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht.
In ons Strategisch Medisch Beleidsplan 2017 - 2021 staan de hoofdlijnen van onze ambities die we in 2021 met het Maasstad Ziekenhuis willen bereiken. De rode draad van het SMBP bestaat uit vijf ambities. Dit zijn de volgende: aandacht voor aandacht, topklinisch en acuut profiel, kwaliteit en veiligheid, netwerkzorg en als laatste financieel gezond en innovatief.
Onze cultuur is te kenmerken als 'Rotterdams': handen uit de mouwen en directe communicatie. Het Maasstad Ziekenhuis staat voor zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Daarom investeren we in medewerkers en hightech medische apparatuur. Het Maasstad Ziekenhuis is lid van de Santeon groep. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals door middel van Value Based Healthcare zorg optimaliseren. Ze vergelijken de uitkomsten van behandelingen en nemen de inbreng van patiënten mee. De optimale situatie wordt als standaard geïmplementeerd. Zo wordt de zorg steeds beter.
Het Maasstad Ziekenhuis is daarnaast lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en vindt het belangrijk om zich als opleidingsziekenhuis te onderscheiden in de regio. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan opleidingen, onderwijs en onderzoek. Het Maasstad Ziekenhuis wil de komende jaren topklinische zorg en acute zorg verder ontwikkelen. Met de toenemende vraag naar zorg en nauwelijks groei van budgetruimte voor medisch specialistische zorg (conform hoofdlijnenakkoord) en personele krapte is het noodzakelijk om zorg anders in te richten. Het Maasstad Ziekenhuis is gestart met het programma “de juiste zorg op de juiste plaats”. Wij willen daarin graag een vooruitstrevend ziekenhuis zijn, dat voorop loopt in verbinden met een groot netwerk in de regio zowel op gebied van ziekenhuiszorg maar vooral op aangrenzende gebieden zoals VVT, Eerstelijns zorg en Welzijn. We willen als ziekenhuis substantiële beweging op het onderwerp juiste zorg op de juiste plek organiseren. We stellen ons als doel om 15% van de zorg te voorkomen, te vervangen of te verplaatsen in de komende drie jaar (t/m 2022), zodat we ruimte hebben om te groeien op topklinische/ acute zorg en de groeiende zorgvraag op te vangen. Deze doelstelling wordt ondersteund door onze digitale strategie.

Procedure en opdracht

De Raad van toezicht houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde beleid, het functioneren van de raad van bestuur en de algemene stand van zaken van de Stichting Maasstad Ziekenhuis. Naast het houden van toezicht is de raad van toezicht werkgever van de raad van bestuur en staat hij deze met advies terzijde. In het Reglement raad van toezicht zijn afspraken over de taken en besluitvorming binnen de raad van toezicht opgenomen. Tevens bevat het reglement bepalingen over de samenstelling, termijnen en deskundigheid van de leden. De vigerende Zorgbrede Governance Code heeft hierbij als uitgangspunt gediend. De raad van toezicht bestaat nu uit zes leden die beschikken over relevante ervaring in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Met eigen kennis, inzichten en expertise vervult ieder lid zijn rol als toezichthouder. De verschillende aandachtsgebieden (zorg, financiën en overheid/volksgezondheid) zijn afdoende gedekt. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk.
Procedure Het Maasstad Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan maasstad@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Brechtje Reinders op 020-7267274. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
Planning
 • Belangstellenden dienen rekening te houden met de hiernavolgende gespreksmomenten:
 • Selectiegesprekken op 21 mei tussen 09.00 - 14.30 uur (live)
 • Selectiegesprekken op 25 mei tussen 09.00 - 14.30 uur (live)
 • Selectiegesprekken op 26 mei tussen 09.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur (live of digitaal)
 • Adviesgesprekken op 2 of 3 juni tussen 12.00 - 14.00 uur (digitaal)

Profiel

Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van het Maasstad Ziekenhuis.
Algemene toezichthoudende ervaring:
 • Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Inhoudelijke relevantie ervaring:
 • Tenminste een van de nieuwe leden is een financiële expert, wat inhoud dat deze persoon relevante ervaring heeft op financieel terrein en op het terrein van accounting bij een grote rechtspersoon, bij voorkeur een zorginstelling;
 • Tenminste een van de nieuwe leden heeft ruime (bestuurs)ervaring in een zorginstelling;
 • Aantoonbare ervaring met transitie, innovatie en digitalisering;
 • Inzicht in de eisen die doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het Maasstad Ziekenhuis stellen;
 • We zoeken in de twee kandidaten samen een mix van ervaring met traditionele elementen van een auditcommissie (risico management, audits, financiën en financiering, jaarrekening, compliance etc.) en het vermogen mee te denken over het beleid naar de toekomst, bijvoorbeeld m.b.t. de organisatie in het ziekenhuis en aan
 • nieuwe ontwikkelingen in de zorg, zoals het toenemende belang van netwerkzorg, digitalisatie etc.

Bijdragend aan de diversiteit van de raad van toezicht:
 • We streven naar maatschappelijke diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht, zowel wat betreft achtergrond, kennis en ervaring van de leden omdat we het meest effectief kunnen zijn in het toezicht houden op en ondersteunen van het Maasstadziekenhuis in de kerntaak: het vakkundig en zorgzaam verbeteren van
 • de kwaliteit van leven van de patiënten;
 • Voldoende beschikbaarheid ook in reguliere kantooruren.

Bezoldiging De Raad van Toezicht wil een actieve rol spelen, wat een significante inzet van toezicht vereist. De remuneratie voor de functies is conform de geldende reglementen conform de Governancecode Zorg en de vigerende Wet Normering Topinkomens.

Solliciteren

Vacature delen